Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Аспірантура та докторантура :: Умови прийому

Умови прийому до аспiрантури ННК “ІПСА”

До аспiрантури з вiдривом та без вiдриву вiд виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освiту та квалiфiкацiю спецiалiста або магiстра. Пiдготовка аспiрантiв здiйснюється тiльки цiльовим призначенням для ННК “ІПСА”, кафедр НТУУ “КПІ”, iнших вузiв країни, пiдприємств i органiзацiй. Пiдготовка аспiрантiв для пiдприємств i органiзацiй, вузiв недержавної форми власностi передбачає вiдшкодування ННК “ІПСА” витрат на пiдготовку, виплату стипендiї (по деннiй формi) цiльовику.

Заява про прийом до аспiрантури подається на iм'я заступника директора ННК “ІПСА” з наукової роботи.

До заяви додаються:

  • анкета (бланк анкети видає вiддiл аспiрантури та докторантури);
  • копiя диплому про закiнчення вищого навчального закладу iз зазначенням одержаної квалiфiкацiї спецiалiста або магiстра, завiрена вiддiлом кадрiв за мiсцем роботи;
  • ксерокопiя додатку до диплому (особи, що закiнчили вуз "з вiдзнакою" ксерокопiю додатку не подають);
  • копiя трудової книжки (в разi її наявностi, завiряється вiддiлом кадрiв за мiсцем роботи);
  • витяг з протоколу засiдання Вченої ради ННК “ІПСА” (подають тiльки особи, що рекомендованi вченими радами до вступу до аспiрантури);
  • список опублiкованих наукових праць та винаходiв, завiрений ученим секретарем ННК “ІПСА”(а також ксерокопiї 2-3 публiкацiй) або реферат з обраної наукової спецiальностi. Список публiкацiй або реферат подаються з письмовим висновком (вiдгуком) передбачуваного наукового керiвника за результатами спiвбесiди, розгляду реферату або наукових праць;
  • медична довiдка про стан здоров'я за формою № 086-у;
  • паспорт та диплом (оригiнали) подаються особисто;
  • 1 фотокартка
  • папка для документів (звичайна, біла).

Особам, якi допущенi до складання вступних iспитiв до аспiрантури, надається додаткова вiдпустка на 30 календарних днiв (приблизно 10 днiв на кожний iспит) iз збереженням заробiтної плати за мiсцем роботи на перiод пiдготовки та складання iспитiв.

Вступники до аспiрантури складають конкурснi iспити за спецiальністю, з фiлософiї та однiєї з iноземних мов. Особи, якi склали кандидатськi iспити, при представленнi посвiдчення, звiльняються вiд вiдповiдних вступних iспитiв.

Вступнi iспити до аспiрантури проводяться після 20 вересня (вересень-жовтень).

Зарахування до аспірантури – з 15 листопада поточного року.

Розмiр стипендiї аспiранта денної форми визначається в межах 175-291 грн. i встановлюється у розмiрi заробiтної плати, що виплачувалась аспiранту за останнiм основним мiсцем роботи перед вступом до аспiрантури. Заробiтна плата, отримана на роботi за сумiсництвом на розмiр стипендiї не впливає.

Особам, якi не працювали перед вступом до аспiрантури або отримана заробiтна плата яких буде менше, нiж 175 грн., стипендiя встановлюється на рiвнi 175 грн. на мiсяць. Якщо середня заробiтна плата за основним мiсцем роботи перебiльшувала 291 грн. на мiсяць, стипендiя встановлюється на рiвнi 291 грн. на мiсяць.

Термiн навчання : денна форма - 3 роки; заочна форма -4 роки.