Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Навчальна робота :: Загальна характеристика навчальної роботи

Основна задача навчальної роботи кафедри «Математичних методів системного аналізу» - це підготовка нової генерації системних аналітиків, здатних вирішувати складні міждисциплінарні проблеми розвитку держави.

Системні аналітики – спеціалісти по розробці стратегії реалізації багатоетапних процесів, на кожному етапі яких треба приймати рішення з урахуванням ризиків, допустимих компромісів та прогнозування сценаріїв майбутніх наслідків прийнятих рішень. Робочий інструментарій системного аналітика – моніторингу моделювання, системний аналіз, техніка прогнозування та ризиків, дослідження операцій та теорія прийняття рішень у складних системах, теорія ігор та конфліктів та ін. Вивченню цього інструментарію та вмінню ним користуватись в Інституті приділяється значна увага.

Підготовку висококваліфікованих магістрів та інженерів-системних аналітиків і і інженерів з комп’ютерних систем за IV рівнем акредитації на кафедрі ММСА викладачі та провідні вчені НАН України з інституту прикладного системного налізу, Інституту кібернетики, Інституту космічних досліджень, Інституту проблем реєстрації інформації та НТУУ «КПІ». Серед них 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 14 професорів, 18 доцентів.

Інтеграція в Навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу» навчального і наукового напрямів діяльності дала можливість реалізувати технологію підготовки інтелектуалів практичної орієнтації, рівень освіти яких відповідає рівню міжнародних стандартів. Ця технологія спирається на дві ключові бази:

  • багаторівневу організаційну координуючу систему;
  • на процес відбору, підготовки та працевлаштування випускників.

Організаційна координуюча система включає:

  • власний факультет довузівської підготовки з середніми навчальними закладами (ліцеями, гімназіями, школами) в різних містах;

  • навчально-наукові комплекси в м. Коломні Іванофранківської обл., м. Сміла Черкаської обл., технічний ліцей НТУУ «КПІ» по програмі «Нова освіта»;

  • систему організації та ефективну методологію навчання в Інституті;
  • систему професійної адаптації на основі адаптації на основі стажування, починаючи з 3-ого курсу в провідних банках, міністерствах та наукових закладах, з якими Інститут пов’язаний системою договорів про співпрацю. В цій системі діє неперервний процес надання можливостей самореалізації молоді від довузівської підготовки до працевлаштування.

Методологія навчання в Інституті, яка орієнтована на прогнозування попиту ринку спеціалістів та динаміку розвитку науково-технічного прогресу базується на таких принципах:

  • навчальні плани і методика викладання в Інституті орієнтовані на формування фундаментальної освіти високого рівня, що забезпечує швидку адаптацію та ефективну роботу в багатьох сферах інтелектуальної діяльності;

  • на базі цієї фундаментальної освіти ведеться цільова підготовка спеціалістів підвищеного попиту в області розроблення інформаційних технологій, прогнозування, прийняття рішень і керування економічними, фінансовими, соціальними, організаційними і технологічними процесами.

Методологія навчання в інституті забезпечує виконання двох задач:

  • Формування освіти, орієнтованої на оволодіння теорією і методами оперування знаннями і поточною оперативною інформацією для підготовки, прийняття і практичної реалізації рішень з урахуванням оцінки ситуації та особливостей середовища і процесів.
  • Формування знань і навичок для роботи в конкурентних сферах діяльності – науці, бізнесі, економіці, фінансовій сфері і т.п.

При таких підходах до організації освітянської діяльності в Інституті забезпечується накопичення таких знань та уміння їх використання, які не знецінюються зі зміною сфер діяльності і забезпечують адаптацію спеціалістів до змін умов у виробництві, економіці, бізнесі, фінансах, тощо. При цьому методика підготовки для схеми «спеціальність - служба» витісняється методикою підготовки – «професійна освіта - професійна діяльність».

У навчальних планах кафедри ММСА Інституту важливе місце займають фундаментальні дисципліни фізико-математичного циклу: математичний і функціональний аналіз, лінійна алгебра, теорія ймовірностей, математична фізика, які вивчаються в значно більшому обсязі в порівнянні з іншими інженерними спеціальностями. Дослідження складних фізичних процесів та полів, технічних, економічних і соціальних систем пов’язане з великим обсягом обчислень та є неможливим без використання сучасної обчислювальної техніки і нових інформаційних технологій. Отже, найважливішою складовою частиною навчання на кафедрі ММСА Інституту є активне оволодіння засобами обчислень, інформаційними системами і технологіями. Характерною особливістю навчального плану кафедри ММСА є наявність нових курсів із статистичного аналізу економічних процесів; теорії прийняття рішень; основ штучного інтелекту та його застосування в макроекономіці та бізнесі, теорії ризику, інформаційному забезпеченні макроекономічних і соціальних систем; проектування програмного забезпечення в банківській справі, бізнесі та фінансових системах. Також викладаються сучасні методи та апаратне забезпечення систем захисту інформації в комп’ютерних мережах, основи криптології та криптографії.