Eng | Rus | Ukr
Спеціальності
14.01.2010
На факультеті другої вищої та післядипломної освіти відбувається навчання за чьотирма спеціальностями:

8.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень"

        Випускники спеціальності "Інтелектуальні системи прийняття рішень" працюють у державних і комерційних фірмах, банках і на біржах, у науково-дослідних і проектних інститутах як провідні спеціалісти з розробки комп’ютерних систем прийняття рішень у напрямках:
 • розробка інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем для економічних і фінансових процесів;
 • розробка систем моделей та методів аналізу, прогнозування і оптимізації макроекономічних систем;
 • розробка систем підтримки прийняття рішень у мікро- та макроекономічних системах (банках, біржах, страхових компаніях, інших об’єктах ринкової економіки);
 • проектування баз даних та знань для інтелектуальних систем;
 • розробка і налагодження експертних систем та супроводження програмних продуктів у складі автоматизованих інформаційних систем;
 • проведення математичного моделювання та статистичного аналізу економічних процесів і складних проектів;
 • розробка прикладних програм для систематизації статистичних даних, обчислення економічних показників, проведення фінансових операцій;
 • розробка інформаційних технологій по виконанню інвестиційних, інноваційних, організаційних, економічних і соціальних проектів;
 • розробка інформаційних технологій по управлінню змістом, вартістю, якістю проектів та управлінню людськими ресурсами, комунікаціями, ризиками, контрактами і закупками при реалізації проектів;
 • розробка інтелектуальних систем прийняття рішень у менеджменті проектів (Intelligence Decision Support System of Project Management).
На початок сторінки

8.080402 "Інформаційні технології проектування"

        Змістом спеціальності є створення і застосування сучасних інформаційних технологій проектування, програмування, математичного моделювання, експертних систем, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп'ютерних мереж, мультимедіа та Інтернет застосувань в різних галузях діяльності людини.
        Об'єктами діяльності фахівця можуть бути:
 • Комп’ютерне проектування в інформаційному середовищі Internet інженерних об’єктів і соціально-економічних систем, автоматизоване проектування Великих Інтегральних Схем (ВІС).
 • Комплексний аналіз потреб інформаційної підтримки виробничої і комерційної діяльності підприємств, організацій та установ, забезпечення захисту комп`ютерної інформації; втілення мультимедіа технологій в інформаційне забезпечення організації.
 • Проектування інтегрованих багатопротокольних локальних і глобальних комп`ютерних мереж.
 • Організація мережевої підтримки колективної праці користувачів, підтримка бізнесу через Internet.
 • Виконання функцій адміністратора локальної мережі або комунікаційного центру провайдера Інтернет.
  • системи автоматизованого проектування в електроніці;
  • сучасний інструментарій програмування;
  • математичні моделі об'єктів та процесів комп’ютеризації;
  • CASE системи проектування програмного забезпечення; робочі місця програмістів та користувачів, пристрої відображення інформації;
  • інтерфейси користувача з програмними системами, програмні інтерфейси;
  • комп'ютерні мережі, засоби телекомунікаційної підтримки робочих місць;
  • соціально-економічні та менеджерські системи підтримки фінансово-банківської діяльності; контролю та управління товарним і грошовим обігом; інформаційного забезпечення автоматизованих офісів;
  • комп'ютерні навчальні системи, системи дистанційного навчання.
  • інформаційні мультимедіа системи;
  • інформаційні технології Інтернет/Інтранет.
На початок сторінки

8.080203 "Системний аналіз і управління"

        Випускники спеціальності "Системний аналіз і управління" працюють в установах НАН України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, у банках, комерційних фірмах, на підприємствах різних галузей. Вони спроможні системно підходити до розв’язання задач дослідження, аналізу, прогнозування, управління та проектування складних процесів у сучасних макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних, фінансових системах безперервного або дискретного характеру у напрямках:
 • математичний опис і системний аналіз фізичних і технічних систем та об’єктів;
 • дослідження та математичне моделювання об’єктів і процесів;
 • проектування баз даних та знань для комп’ютеризованих систем управління складними об’єктами автоматизації;
 • проектування комп’ютеризованих систем управління технічними і технологічними об’єктами;
 • створення комп’ютерних інформаційних технологій для банків і бірж, фінансових органів різних рівнів з прогнозування і управління процесами фінансового ринку;
 • проведення системного аналізу об’єкта управління в умовах обстеження об’єкта автоматизації за допомогою об’єктних, функціональних, динамічних моделей з використанням методів об’єктно-орієнтованого аналізу предметного середовища;
 • моделювання економіки перехідного періоду;
 • проведення системного аналізу механізмів взаємодії фінансового ринку і ринку реальних товарів;
 • створення людино-машинних систем прийняття рішень на основі системного аналізу ринку капіталу, грошового ринку, ринку цінних паперів і міжнародних фінансів;
 • системне відображення економічних і фінансових процесів у конфліктних ситуаціях, при ситуаційних і природних багатофакторних невизначеностях, при розв’язанні неформалізованих задач в умовах багатофакторного ризику.
На початок сторінки

8.000007 "Адміністративний менеджмент"

        Головною метою об’єднаної програми навчання магістрів/кандидатів наук (докторів філософії) в галузі сталого розвитку та державного управління в глобальному і регіональному контекстах є підготовка менеджерів вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та підприємствами, спрямовані на сталий розвиток окремо взятого регіону з урахуванням глобальних процесів.
        Програма забезпечує отримання теоретичних знань та методологічних моделей як інструментарію для практиків, науковців, інженерів, а також магістрантів, які мають за мету продовжити освіту, щоб отримати більш високий кваліфікаційний і науковий рівень кандидата наук (доктора філософії). Для цього, в рамках магістерської програми передбачені необхідні блоки (курси, дослідження), які спрямовані на освітньо наукову кандидатську програму (програму доктора філософії). Студенти, які успішно проходять підготовку за магістерської програмою і бажають продовжити навчання та виконання досліджень автоматично зараховуються до аспірантури (на програму доктора філософії).
        Таким чином, ще одною метою студентів, що навчаються за цією програмою, є підготовка до наступного освітнього етапу - захисту кандидатської дисертації (дисертації доктора філософії) після обов'язкового захисту дисертації магістра з адміністративного менеджменту.

        Знання та навички магістра після закінчення запропонованої Програми, дозволять йому обіймати наступні орієнтовані посади:
 • наукового співробітника з системної аналітики, екологічної безпеки та соціальної філософії сталого розвитку;
 • системного аналітика з проблем сталого розвитку в органах управління містом, регіоном, областю, країною;
 • консультанта та експерта з менеджменту сталого розвитку в адміністраціях різних рівнів;
 • менеджера та адміністратора з сталого розвитку великих компаній, підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • експерта з сталого розвитку в сфері зовнішньоекономічних зв’язків.
На початок сторінки
 
     
  Copyright © 2002-2009