Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Студенти :: НТСА

Назва організації Наукове суспільство студентів

 і аспірантів НТУУ „КПІ”


 Рік відродження 1998

Голова аспірант інженерно-хімічного факультету НТУУ „КПІ”

 Данило Бенатов

Адреса м. Київ, ін. Перемоги, 37, корп. №1, комн. 171а

Телефон (044) 241-9700

E-mail 

 


Наукове суспільство студентів і аспірантів НТУУ „КПІ” є спадкоємцем знаменитих традицій наукових суспільств вищої школи, що ведуть свій початок з часів установи Київської Політехніки.

Основною метою діяльності НТСА є всебічне сприяння наукової, винахідницької й іншої творчої діяльності студентів, аспірантів і молодого вчених.

 Структура НТСА.

НТСА НТУУ „КПІ” складається із секцій Суспільства на факультетах і інститутах НТУУ „КПІ”. Члени секції обирають голів секцій, що, у свою чергу, обирають голови суспільства.

Основні задачі НТСА.

·        Сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, аспірантів і молодого вчених;

·        Пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів і молодих учених, надання їм усебічної допомоги;

·        Сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого із широким демократичним світоглядом;

·        Інформаційна і видавнича діяльність.

Наукові заходи проведені під егідою НТСА за період з

1998 по 2001 р.м.

·        „экологія. Людина. Суспільство.” (всеукраїнські: 1998, 1999, 2000р.; міжнародна: 2001р.).

·        „системний аналіз і інформаційні технології.” (всеукраїнські: 1999, 2000, 2001 р.р.).

·        „роль захисту інтелектуальної власності у формуванні правового поля України” (всеукраїнська: 2001р.).

·        „лідеры та лідерство на границі тисячоріч” (всеукраїнські: 1999, 2000р.р.).

·        „свобода слова в засобах масової інформації” (всеукраїнські: 1999, 2000, 2001 р.р.).

·        „менеджмент у видавничій сфері” (міська: 1998р.).

·        „на честь 200-річчя О.П. Пушкіна” (міська: 1999р.).

·        „нові методи і технології в зварюванні” (міська: 2000,2001р.).

·        „світова теорія і практика в українському бізнесі” (міська: 2000, 2001р.).

·        „крок у майбутнє” (міська: 2001р.).

·        ІІ тур Усеукраїнської студентської олімпіади по математиці (1999, 2000, 2001 р.).

Участь у виставках.

·        Міжнародна виставка „Educa Expo'99” (1999р.).

·        Муніципальна виставка „Освіта. Робота. Кар'єру.” (2000р.)

Видавнича діяльність.


·        Разом із НТСА Київського університету ім. Т.Г. Шевченко за період з 1997 по 1999р. Було випущено 16 номерів студентського наукового журналу „вістник НТСА”, а також додатків до нього „абетка” і „экономика”.

·        Видано 14 збірників тез доповідей учасників конференції, що проходили під егідою НТСА.

Міжнародна робота.

Спільно зі Студентською радою НТУУ „КПІ” і Профспілковим комітетом студентів НТУУ „КПІ”.

·        Візит студентської делегації НТУУ „КПІ” до Технічного університету м. Брно (Республіка Чехія, 1999р.)

·        Візит-відповідь студентської делегації ТУ м. Брно до НТУУ „КПІ” (2000р.)

·        Візит студентської делегації НТУУ „КПІ” до Турецької Республіки (2000р.)

·        Візит студентської делегації Технічних університетів міст Варшави і Кракова (Республіка Польща) до НТУУ „КПІ” (2000р.)

·        Візит-відповідь студентської делегації НТУУ „КПІ” до ТУ м. Варшава і м. Кракова (2001р.)

 У рамках програми візитів підписані угоди про співробітництво і партнерство між студентськими організаціями НТУУ „КПІ” та:

·        Студентським сенатом ТУ м. Брно (Республіка Чехія).

·        Студентською радою ТУ м. Кракова (Республіка Польща).

·        Студентським парламентом Республіки Польщі.

·        Асоціацією турецьких студентів України.

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Ректор Національного технічного

Університету України „КПІ”

Згуровський М.З.

11 січня 1999р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наукове суспільство студентів і аспірантів

Національного технічного університету України „КПІ”.

  1. Загальні положення.

1.1.         Наукове товариство студентів і аспірантів Національного технічного університету України „КПІ” (далі НТСА) є суспільною науковою організацією під егідою університету.

1.2.         НТСА діє відповідно до чинного законодавства, Статутом Національного технічного університету України „КПІ” і даним Положенням.

1.3.         Принципи діяльності НТСА. У своїй діяльності НТСА керується такими принципами:

·        верховенства наукової творчості, змагальності і конкурсності;

·        рівноправності всіх членів, самоврядування і гласності в роботі;

·        органічного зв'язку навчання і науково-дослідної роботи;

·        неприналежності до політичних партій і рухів.

1.4.         Назва підрозділу:

1.4.1. Російською мовою:

 Наукове суспільство студентів і аспірантів Національного технічного університету України „КПІ”;

1.4.2.      англійською мовою:

National Technical University of Ukraine “KPI” Young Scientists Association.

1.5.         НТСА має власний субрахунок, печатку (для довідок), штампи і бланки з власною символікою.

  1. Мета та задача.

2.1.         Основною метою діяльності НТСА є всебічне сприяння наукової, винахідницької й іншої творчої діяльності студентів, аспірантів і молодого вчених.

2.2.         Основні задачі НТСА:

·        сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, аспірантів і молодого вчених;

·        пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів і молодих учених, надання їм усебічної допомоги;

·        сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого із широким демократичним світоглядом;

·        організація і розвиток міжвузівського і міжнародного наукового і культурного співробітництва;

·        інформаційна і видавнича діяльність і т.п..

2.3.         Для виконання своїх задач НТСА:

·        організовує роботу студентів, аспірантів і молодого вчених у наукових центрах;

·        готує і представляє Вченій Раді, ректорату і структурним підрозділам університету пропозиції по розвитку й удосконаленню наукової і творчої діяльності студентів, аспірантів і молодого вчених;

·        організовує і проводить щорічні наукові конференції студентів, аспірантів і молодого вчених;

·        проводить конкурси на одержання грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентами й аспірантами;

·        організовує студентів, аспірантів і молодого вчених до участі в наукових конференціях молодих учених;

·        представляє кандидатів і подає пропозиції Вченій Раді університету, ректорату та факультетам на одержання іменних стипендій і премій для молодих учених;

·        сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів і молодого вчених – культурним, науковим і освітнім обмінам і т.п.;

·        здійснює контакти з установами, організаціями і підприємствами, що зв'язані з діяльністю НТСА;

·        усебічно сприяє поширенню серед студентів, аспірантів і молодих вчених інформації, що стосується проблем молодої науки в НТУУ „КПІ”, в інших вузах, наукових організаціях і установах України і з цією метою здійснює видання інформаційного бюлетеня;

·        залучає і використовує засоби, надані НТУУ „КПІ”, благодійними фондами, спонсорами й окремими чеснотами для підтримки діяльності до даного Положення;

·        здійснює іншу діяльність відповідну даному Положенню.

3. Членство в НТСА.

3.1. У роботі НТСА можуть брати участь усі студенти й аспіранти.

3.2. Членом НТСА може бути студент чи аспірант, що визнає Положення про НТСА, активно займається науковою діяльністю в одній із секцій Суспільства.

3.3. Прийом до члени НТСА проводиться секцією НТСА на підставі письмової заяви що надходить.

3.4. Члени НТСА користаються правом:

·        обирати і бути обраними в керівні органи НТСА;

·        брати участь в обговоренні всіх питань діяльності НТСА;

·        брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів і інших заходів, що проводить НТСА;

·        представляти результати своєї наукової праці у виданнях НТСА і наукових виданнях Університету;

·        одержувати повну інформацію з питань діяльності Суспільства, методичну, і іншу допомогу з боку НТСА.

3.5. Член НТСА зобов'язаний:

·        дотримувати положення про НТСА;

·        брати участь у роботі секцій НТСА.

3.6. Припинення членства в НТСА:

 3.6.1. Член НТСА може бути виключений із Суспільства за порушення Положення про НТСА.

3.6.2. Питання про виключення члена НТСА зважується секцією НТСА. За виключеним із НТСА зберігається право в двомісячний термін подати апеляцію в Правління НТСА.

3.6.3. Припинення членства в НТСА може бути здійснене за заявою члена НТСА або у випадку закінчення навчання чи роботи в університеті.

3.6.4. Після закінчення навчання, чи роботи в НТУУ „КПІ”, член НТСА має право продовжувати свою діяльність у суспільстві, на підставі представленої заяви, що розглядається і затверджується відповідною Секцією НТСА. При цьому він не має права займати керівні посади в Суспільстві.

  1. Структура і керівні органи НТСА.

4.1.     Вищим органом НТСА є Конференція. У період між Конференціями вищим керівним органом є Правління НТСА.

4.2.     Основними структурними одиницями НТСА є секції, що створюються за професійним принципом на відповідних факультетах і інститутах.

4.3.     Делегати Конференції обираються секціями НТСА в розрахунку три делегати від секції. Голова бюро секції автоматично вважається делегатом. Термін повноважень делегата – один рік.

4.4.     Конференція НТСА:

·        приймає Положення про НТСА і вносить зміни і доповнення до нього;

·        визначає основні напрямки діяльності НТСА;

·        обирає Голови НТСА, заслуховує звіт про його діяльність;

·        заслуховує доповіді про роботу секцій і підрозділів;

·        затверджує символіку НТСА.

4.5.     Чергова Конференція збирається щорічно Правлінням НТСА. Позачергові конференції збираються за рішенням Правління чи за вимогою половини від кількості секцій.

4.6.     Конференція право діюча при наявності не менше 2/3 делегатів від не менш чим 16 секцій НТСА. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо воно схвалено шляхом голосування, процедура якого визначається Конференцією, більшістю присутніх делегатів.

4.7.     Правління НТСА:

·        організовує проведення Конференції;

·        виконує доручення Конференції, координує діяльність секцій і інших структур НТСА, заслуховує звіти голів бюро секцій;

·        може клопотатися перед ректором про працевлаштування в університеті осіб, що зробили значний внесок у діяльність Товариства і відзначилися в науковій праці;

·        вносить зміни в персональний склад Правління НТСА;

·        розпоряджається засобом, на субрахунку НТСА;

·        затверджує „положення про секцію НТСА”.

4.8.     Координацію наукової праці Правління НТСА здійснює науковий керівник, що затверджується наказом ректора університету.

4.9.     Чергові збори Правління скликають щомісяця. Позачергові засідання скликають Головою Правління чи за вимогою 50% складу членів чи Правління 50% чисельності секцій.

4.10. Правління НТСА право діюче при наявності не менше 50% кількості членів. Постанови приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління.

4.11. До складу Правління НТСА входять:

·        Голова Правління НТСА;

·        голови бюро секцій;

·        учений секретар НТСА;

·        координатори проектів НТСА;

·        інші засоби за рішенням Правління НТСА НТУУ „КПІ”.

4.12. Голова Правління НТСА:

·        репрезентує НТСА;

·        скликає збори Правління НТСА, головує на ньому, підписує прийняті документи;

·        у період між зборами Правління діє в границях його повноважень;

·        здійснює керівництво поточною роботою;

·        може делегувати окремі повноваження своїм заступникам.

4.13. Голова Правління НТСА, обраний Конференцією, затверджується наказом Ректора.

4.14. Голова Правління НТСА є членом Ученого Ради НТУУ „КПІ” і Студентської ради університету.

4.15. Учений секретар НТСА:

·        веде діловодство НТСА;

·        засвідчує документи НТСА;

  1. Секція НТСА.

5.1.     Секція поєднує членів НТСА факультету (інституту), що займаються науковою діяльністю у відповідній області науки.

5.2.     Секція організує всю діяльність НТСА на відповідному факультеті (інституті) університету. Вона може мати у своєму складі підсекції, наукові кружки, дискусійні клуби і т.п.

5.3.     Вищим органом секції є загальні збори. Воно право діюче при наявності більше 50% складу секції. У період між загальними зборами секцією керує Бюро секції, що очолює Голова.

5.4.     Голова бюро секції обирається загальними зборами секції, він є членом Ученого Ради відповідного факультету (інституту). Голова бюро секції має право призначати заступників і делегувати їм окремі повноваження.

5.5.     Секція може рекомендувати членів НТСА до вступу в аспірантуру і на навчання чи стажування за кордоном.

5.6.     Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними органами секції, повинні погоджуватися з даним Положенням і постановами керівних органів НТСА.

5.7.     Голова Бюро секції звітує про свою діяльність Правлінню НТСА.

5.8.     Координацію наукової праці здійснює науковий керівник, що затверджується розпорядженням декана факультету.

  1. Забезпечення діяльності НТСА.

6.1.     Для забезпечення діяльності НТСА, НТУУ „КПІ” закріплює за НТСА приміщення, виділяє оргтехніку і витратні матеріали до неї, створює необхідні умови для його ефективної діяльності.

6.2.     Ректорат, деканати, Керування зовнішніх зв'язків, інформаційний відділ НДЧ сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню НТСА.

6.3.     Фінансова діяльність НТСА здійснюється відповідно чинному законодавству України, Статуту НТУУ „КПІ” і визначається окремими нормативними актами.

6.4.     Деканати факультетів усебічно сприяють діяльності секцій НТСА.

  1. Припинення діяльності НТСА.

7.1.     Діяльність НТСА НТУУ „КПІ” припиняється шляхом його ліквідації, чи реорганізації. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію приймається Конференцією НТСА і погоджується з адміністрацією НТУУ „КПІ ”.

***

Підготовлено Ініціативною групою зі створення Наукового суспільства студентів і аспірантів у Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” 28 лютого 1998р.

***

Прийнятий Установчою конференцією НТСА НТУУ „КПІ” 11 листопада 1998р.