Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

Ukrainian Russian

Абітурієнти :: Правила прийому

Терміни прийому документів та проведення вступних випробувань у 2002 році.

 

Денна форма навчання

Форма навчання без відриву від виробництва та екстернат

Спеціальності "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво", "Видавнича справа та редагування"

Спеціальність "Правознавство" на форму навчання без відриву від виробництва

Прийом заяв

15червня - 8липня

15червня – 25липня

15червня – 25липня

15червня – 16липня

Вступні випробування

9липня – 24липня

 

9липня – 24липня

 

Співбесіди

2липня – 6липня

29 та 30 липня

5липня – 6липня

17липня - 24липня

Зарахування за держзамовленням

до 1 серпня

до 9 серпня

до 1 серпня

до 1 серпня

Зарахування за контрактом

1серпня – 30серпня

1серпня – 30серпня

9серпня – 30серпня

1серпня – 30серпня

На перший курс Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (НТУУ „КПІ”) приймаються громадяни України , іноземці, а  також особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з законом України „Про правовий статус іноземців”, постановою Кабінету Міністра України від 26.02.93р. №136 „Про навчання іноземних громадян в Україні”, Указом Президента України від 25.03.94р. №112/94 „Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98р. №1238 та „Положенням про прийом іноземних громадян на перший курс НТУУ ”КПІ”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі на спеціальності „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” і „Видавнича справа та редагування” видавничо-поліграфічного факультету користуються такими самими правами, що й громадяни України.

При вступі на всі інші спеціальності іноземці українського походження користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких є профілюючим для вступу на обрану вступником спеціальність.

В інших випадках громадяни країн СНД зараховуються до НТУУ „КПІ” після успішного складання вступних випробувань за умови укладення відповідного контракту.

На перший курс Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” приймаються громадяни України, яку мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Підготовка фахівців у НТУУ „КПІ” здійснюється за такими формами навчання:

  • денна;
  • без відриву від виробництва;
  • екстернат.

Прийом заяв для вступу до НТУУ „КПІ” відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”.

На місця державного замовлення прийом заяв від абітурієнтів для вступу до НТУУ „КПІ” проводиться тільки на один факультет (інститут).

Зарахування відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем – „бакалавр” з конкурсом у межах обраного факультету або інституту, університету.

Підготовка фахівців фінансується:

а) за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

б) за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

в) за рахунок коштів юридичних осіб;

г) за рахунок коштів фізичних осіб.

Підготовка в НТУУ „КПІ” осіб, які вже мають вищу освіту, та екстернів фінансується за рахунок коштів, що обумовлені в п.п. „в” та „г” (крім випадків передбачених чинним законодавством України).

Прийом документів (подання заяв), проведення вступних випробувань та зарахування громадян, що вступають на навчання до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, здійснюється у відповідності з Додатком до цих Правил.

До вступу на факультет фізичного виховання та спорту допускаються особи, які мають підготовку не нижче другого спортивного розряду.

У терміни, визначені для подання документів вступники подають особисто заяву на ім’я ректора НТУУ „КПІ”, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання. До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат або диплом з додатком у якому вказані оцінки, які свідчать про повну загальну середню освіту), за особистим вибором оригінал або його копію, завірену в установленому порядку;
  • медичну довідку за формою 086-У, що дозволяє за станом здоров’я навчатися за обраною спеціальністю;
  • 6 фотокарток, розміром 3х4см;
  • класифікаційний квиток або залікову книжку спортсмена (для вступників на факультет фізичного виховання та спорту);
  • 2 поштових конверта з маркою (із зазначеною адресою).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про прописку до призовної дільниці та їх копії), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими чинним законодавством України (та їх копії), вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

Документи, які не відповідають вимогам, зазначеним вище до розгляду не приймаються.

Віковий ценз на пільги, які надаються дітям згідно з законодавством України, визначається останнім днем прийому документів на відповідну форму навчання.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів, у п’ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування до НТУУ “КПІ” на навчання за державним замовленням, а також за рахунок пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії НТУУ “КПІ” (якщо вони вирішили навчатися в НТУУ „КПІ”).

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту до приймальної комісії НТУУ „КПІ”, не зараховуються до НТУУ „КПІ” на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

На всіх спеціальностях, незалежно від конкурсної ситуації, проводяться вступні випробування. Проведення вступних випробувань у формі тестування, комплексного тестування та твору покладається на центр тестування та моніторингу знань.

Звільняються від вступних випробувань і зараховуються до НТУУ „КПІ” учасники міжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад, переможці Всеукраїнської універсіади „Інтелектуал – ХХІ століття”, яким Фонд інтелектуальної співпраці „Україна – ХХІ століття” буде надавати гранти на навчання та стипендії.

Допускаються до вступних випробувань у формі співбесіди і зараховуються до НТУУ „КПІ” за її результатами на конкурсній основі:

а) випускники старшої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

б) випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом із відзнакою: на базі основної школи – для всіх спеціальностей; на базі старшої школи – за спорідненою спеціальністю;

в) випускники системи доуніверситетської підготовки НТУУ „КПІ” 2002р. Та призери факультетських та інститутських олімпіад та конкурсів школярів і молоді у 2002р., яким надано таке право відповідно до затверджених положень, які досягли високих успіхів у навчанні у 2002р. та рекомендовані до співбесіди Вченими радами відповідних факультетів (інститутів) як професійно-орієнтована молодь;

г) особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

д) призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профілюючими є випробування з предмету, з якого вони були призерами вищезгаданих конкурсів.

Учасникам міжнародних, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профілюючі такі навчальні предмети „Інформатика та обчислювальна техніка” при вступі на навчання за напрямками: „Прикладна математика”, „Комп’ютерні науки” та „Комп’ютерна інженерія”.

Для попереднього пункту та п.п. „д” цього пункту поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад (конкурсів), які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у 2001/2002 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних заходів;

е) випускники навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (технікумів), які входять до навчальних комплексів за участю НТУУ „КПІ” (за направленнями Вчених рад цих навчальних закладів), якщо в документі про освіту цих випускників – оцінки тільки „4” та „5” („7”-„12” для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти);

є) особи, які вступають до ННК „Інститут прикладного системного аналізу”, за умови, якщо вони є призерами заключного туру відповідної олімпіади НТУУ „КПІ” у 2002році.

На вступників на факультети лінгвістики, фізичного виховання і спорту, права та на спеціальності „Видавнича справа та редагування” і „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” видавничо-поліграфічного факультету звільнення від вступних випробувань і зарахування за наслідками співбесіди поширюється тільки тоді, коли ці вступники мають пріоритети встановлені п.п. „в” та „г” цього пункту. Вступники на факультети лінгвістики, фізичного виховання і спорту, права та спеціальності  „Видавнича справа та редагування” і „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” видавничо-поліграфічного факультету, які мають пріоритети, встановлені  п.п. „а”, „б” та „д” цього пункту, не звільняються від вступних випробувань, але, якщо вони склали перше випробування (з профілюючої дисципліни) на „відмінно”, вони звільняються від подальших випробувань та зараховуються до НТУУ „КПІ”.

Зараховуються за результатами першого випробування (з профілюючої дисципліни) в разі отримання відмінної оцінки призери олімпіади факультету лінгвістики НТУУ „КПІ” за умови їх вступу на цей факультет за відповідним профілем.

Зарахування за результатами першого випробування проводяться на конкурсній основі в межах місць пільгового прийому.

Профілюючі дисципліни з кожної спеціальності виділені позначкою „*” в розділі „Вступні випробування”.

Особи, які не рекомендовані до зарахування за наслідками співбесіди, можуть брати участь у вступних випробуваннях на загальних підставах.

Абітурієнти, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до НТУУ „КПІ” на конкурсній основі за загальною сумою набраних балів, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. Якщо абітурієнт не набрав необхідної кількості балів для зарахування на обраний факультет, то за його заявою рішенням Приймальної комісії він може бути допущений (за наявності вільних місць) до конкурсу на інші спеціальності університету з такими ж вступними випробуваннями.